Правно – кадровска служба

Статут-Децембар 2023 година

Статут

Решење о акредитацији

Кадровски план Дома здравља Гроцка

План рада Дома здравља Гроцка за 2019.годину

Правилник о организацији и систематизацији радних места у Дому здравља Гроцка

Правилник о rачуноводству

Правилник о организацији и спровођењу прописа имовине и обавеза и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем у ДЗ Гроцка

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у Дому здравља Гроцка

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у Дому здравља Гроцка – 2020

Финансијски план

Анекс 1 финансијског плана

План Jавних набавки

Анекс I плана јавних набавки

Анекс II јавних набавки

Пословни кодекс Дома здравља Гроцка

Правилник о условима и начину коришћења службених возила Дома здравља Гроцка

План интегритета Дома здравља Гроцка

Акт о безбедности

План управљања отпадом

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Стручно – методолошко упутство за спречавање и сузбијање болничких инфекција у ЗУ

План рада комисије за заштиту од интрохоспиталних инфекција у 2019. години

Правилник о контроли и сузбијању кућних инфекција

Програм и стручно методолошко упутство

Информатор о раду дома здравља Гроцка

Одлука о одређивању лица за заштиту податка личности

Обавештење о обради података о личности

Правилник о заштити података о личности

План ЈН 2023. година

Одлука – План ЈН 2023. година

Финансијски план за 2023. годину

Одлука – Финансијски план за 2023. годину