Педијатрија са поливалентном патронажом

Служба за здравствену заштиту деце школске деце и омладине пружа здравсвене услуге деци од рођења до навршених 18 год. живота ,односно до завршетка средње школе на територији општине Гроцка. Служба је распоређена на пет локација укључујући и централни пункт.
У овиру службе је запослено : 11-доктора- специјалиста педијатрије , затим-7 доктора опште медицине, стручних сарадника 4 (логопеди, психолози), 21- медицинска сестра педијатријског смера, 1-виша медицинска сестра , 1- специјалиста-струковна медицинска сестра ( главна сестра службе и координатор за имунизацију).
Служба функционише на начин да на сваком пункту пружа здравствене услуге деци , сколској деци и омладини а у оквиру службе развојно саветовалиште и саветовалиште за младе.

Служба за здравствену заштиту деце – педијатрија предшколско

Служба за здравствену заштиту деце за узраст од рођења до 7 год. поред прегледа болесне деце и лечења обавља и превентивне прегледе:

систематски и контролни систематски преглед
вакцинација по календару имунизације за узраст
прегледи пре упућивања у колективни боравак деце
ултра- звучни преглед кукова одојчади
издавање лекарских уверења и потврда за упис у основне школе
здравствено васпитање кроз индивидуални и групни здравтсвено –васпитни рад

Развојно саветовалиште- у служби за здравствену заштиту деце

Развојно саветовалисте- изабрани педијатар и тим који сачињавају :лекар педијатар, психолог, логопед, специјалиста струковна медицинска сестра, педијатријска сестра.
Циљна група деца од рођења до навршених 6(10) година зивота и њихови родитељи-старатељи.
Тим развојног саветовалишта ради на раном откривању фактора ризика за правилан раст и развој детета, обезбеђује стимулацију третманима и упућује на виши ниво здравствене заштите.
Дете у саветовалиште мозе довести родитељ самоиницијативно ,са или без упута изабраног лекара или лекара друге специјалности.
Приликом прве посете обавља се прикупљање анамнестичких података , попуњава се упитник за родитеље а затим се примењује одговарајући дијагностички инструмент, по обради и добијању резултата приступа се планирању врсте и дузине третмана који обједињује рад са дететом и родитељима.
У оквиру развојног саветовалишта препознају се и третирају одступања од очекиваног за узраст

успорен психомоторни развој
первазивни развојни поремећаји
развојни поремећаји моторике
специфични развојни поремећаји говора
емоционална неравнотежа
здравствено васпитање

Служба за здравствену заштиту школске деце и омладине –педијатрија школско

Рад у служби – лечење болесне деце у узрасту од 7 до 18 год. и превентивне прегледе

систематски и контролни систематски прегледи ученика
вакцинација по календару имунизације
прегледи пре упућивања у колективни боравак деце
издавање лекарских уверења за упис у средње,струковне школе и факултете
здравствено васпитање кроз индивидуални и групни здравствено-васпитни рад

Саветовалиште за младе- у служби за здравствену заштиту школске деце

Саветовалиште за младе обухвата рад са популацијом деце од 7-19 год. првенствено на промоцији здравља и превенцији болести. Акценат је на усвајању знања , стицању вештина , усвајању здравих стилова живота ,подизању квалитета усвојеног знања за успостављање сопствене одговорности за лично здравље и здравље других лица.
Активности саветовалишта за младе:

превенција алкохолизма , пушења , наркоманије , зависности од игрица , коцке , друштвених мрежа
здрави стилови живота –правилна исхрана , значај физичке активности и спорта,
заштита репродуктивног здравља младих и спречавање полно- преносивих болести
превенција и решавање проблема злостављања и занемаривања као и вршњачког насиља
очување менталног здравља младих

Рад са младима се заснива на здравственом васпитању , едукацији за вршњачке волонтере , кроз методе индивидуалног и групног здравствено –васпитног рада (рад у малој групи , предавања , креативне радионице , здравствене трибине , здравсвене изложбе)
Рад се одвија са изабраним лекаром у установи или по договору испланираној школи или институцији, затим се укључују специјалисти других области гинеколози , психолози све у прилог ефективнијем постизању и усвајању знања.

Поливалентна патронажна служба

Поливалентна патронажна служба дома здравља Гроцка се бави прузањем превентивних здравствених услуга свим становницима опстине Гроцка.Ради на оцувању И унапредјењу здаравља становниства.
Својим радом ППС обухвата породицу као целину.Програм рада цине пре свега посете приоритетним групацијама као сто су труднице,бабињаре И новородјенцад, одојцад, деца предсколског узраста, стара и оболела лица као и посете по налогу изабраног лекара према здравственим индикацијама.
Рад патроназне слузбе подразумева и активности у локалној заједници. Предавања у свим сколама на територији опстине Гроцка. Велики део активности одвија се кроз акције према вазним датумима из календара јавног здравља, као сто су базари здравља, здравствено васпитни рад и промоција здарвих стилова зивота,превенција настанка хроницних незаразних болести (кардиоваскуларних обољења, карцинома…)

Руководство

Начелник службе
Др Соња Мијић
специјалиста педијатрије


Одговорна сестра
Јасмина Петровић
специјалиста струковна медицинска сестра


Одговорна сестра ППС
Снежана Богосављевић