Изабрани лекар

Шта је изабрани лекар?

Законом о здравственом осигурању дефинисано је право на избор лекара у Дому здравља на подручју матичне филијале или на подручју пребивалишта, односно боравишта.

Лекар се бира из области:

Здравствене заштите одраслог становништва
Здравствене заштите деце и школске деце
Здравствене заштите жена
Стоматолошке здравствене заштите

Сви пунолетни грађани имају право на избор доктора медицине, специјалисте опште медицине или специјалисте медицине рада. Деца млађа од 18 година имају право на изабраног доктора специјалисту педијетрије. Особе женског пола старије од 15 година имају право на изабраног доктора специјалисту гинекологије и акушерства. Особе млађе од 18 година или старије од 65 година имају право на избор доктора стоматологије. Циљ је да сваки корисник има изабраног лекара у Дому здравља, кога бира својом вољом.

Како изабрати лекара
Процедура за избор лекара је крајње једноставна, а за регистрацију је потреба оверена нова здравствена књижица и лична карта. Да би се изабрао лекар потребно је попунити формулар, који се може наћи код сваке сестре, док је списак свих лекара који могу бити бирани истакнут на свим местима где се грађани могу опредељивати .
Образац – Изјава о избору и промени изабраног лекара се попуњава у три примерка, од којих један добија пацијент, један остаје код изабраног лекара, један се шаље матичној филијали Републичког завода за здравствено осигурање, док један примерак задржава пацијент.

Лекар се бира на годину дана, а по истеку овог периода, уговор се аутоматски продужава, уколико пацијент не инсистира на промени изабраног лекара. Пре истека календарске године, пацијент може да промени изабраног лекара ако промени место пребивалишта, ако није задовољан услугом, ако лекару престане радни однос, ако је изабрани лекар одсутан дуже од шест месеци, али и из других оправданих разлога.

Изабрани лекар
 Законом о здравственом осигурању дефинисано је право на избор лекара у Дому здравља на подручју матичне филијале или на подручју пребивалишта, односно боравишта. Лекар се бира из области: опште медицине, педијатрије, гинекологије и стоматологије. Лекар се бира са списка изабраних лекара који је истакнут у дому здравља и бира се на период од једне календарске године, од дана избора до 31.12. текуће године. По избору лекара са списка, при првој посети попуните и потпишете образац изјаве о избору. Изјава о изабраном лекару се продужава аутоматски сваке календарске године осим ако не дате изјаву о промени изабраног лекара. Ако је осигураников изабрани лекар привремено одсутан, због коришћења годишњег одмора, боловања, службеног пута, обављања специјализације и друго, дом здравља је у обавези да обезбеди лекара који привремено замењује његовог изабраног лекара. Осигураници имају право да промене изабраног лекара по истеку календарске године, без навођења разлога промене.

Дужности изабраног лекара:Организује и спроводи мере на очувању и унапређењу осигураниковог здравља; обавља прегледе и дијагностику која је неопходна; одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења; упућује осигуранике на амбулантно-специјалистичке прегледе или на стационарно лечење; прописује лекове и медицинска средства, као и одређене врсте медицинско-техничких помагала; води прописану медицинску документацију о здравственом стању и лечењу осигураника; даје налаз и мишљење о осигураниковом здравственом стању на основу кога се издаје потврда о коришћењу здравствене заштите у иностранству; врши друге послове у вези са остваривањем права из здравственог осигурања.

Провера изабраног лекара

На порталу Републичког фонда за здравствено сигурање можете проверити да и имате и ко је Ваш изабрани лекар.

Провера исправе о осигурању

На порталу Републичког фонда за здравствено осигурање можете проверити:

Датум до ког је оверена Ваша здравствена књижица
Датум  поништења здравствене књижице (уколико је она поништена)

ОБАВЕШТЕЊЕ
Пружање услуга лицима која користе здравствену заштиту по међународним споразумима

Приликом коришћења здравствене заштите У Дому здравља Гроцка, неопходно је да се поступа у складу са међународним споразумима, којим се уређује начин остваривања здравствене заштите.
1.Постоје лица која здравствену заштиту користе на основу потврде издате од стране РФЗО-а, ИНО-1 образац :
1.1 за лица којима је издат ИНО-1 образац (на основу EHIC KARTICE или сертификата који привремено замењује европску картицу), која по споразуму са :

Аустријом,
Немачком,
Бугарском,
Чешком,
Словачком,
Словенијом,
Мађарском,
Хрватском и
Луксембургом,

имају право на коришћење здравствене заштите за време привременог боравка у Србији ( фактурише се на основу потврде).

1.2 за остала лица којима је издат ИНО-1 образац на коме пише само за хитна стања. ( фактурише се на основу потврде).

  1. за лица којима је издата здравствена легитимација ( запослени у дипломатској мисији и конзуларном преставништву, запосленим, запослени у предузећу са седиштем на територији једне државе уговорнице упућени на рад на територији друге државе уговорнице, лице које обавља самосталну делатност на територији једне државе уговорнице које оде на територију друге државе уговорнице ради привременог обављања те делатности, као и чланови породица тих категорија осигураника) по споразумима са свим државама (фактурише се на основу здравствене легитимације).

3.за лица којима је издата здравствена легитимација, а која имају пребивалиште у Републици Србији по споразумима са следећим државама:

Краљевина Белгија,
Република Бугарска,
Република Италија,
Велико Војводство Луксембурга,
Мађарска,
Румунија,
Словачка Република,
Република Турска,
Чешка Република, ( фактурише се на основу конвенције).

Да би услуге биле признате од стане РФЗО-а, потребно је приликом уношења изабрати праву врсту исправе:

потврда;
здравствена легитимација;
или по конвенцији, након тога унети све податке из докумен