Служба за за здравствену заштиту радника


О служби

Пацијенти који се лече код изабраног лекара на медицини рада могу своју редовну терапију (лекове) да обезбеде сваког радног дана у периоду од 10 до 12 часова пре подне и од 14 до 16 часова после подне позивом на број: 011/8501-661 локал 14, 069/83-24-033

За све врсте информација можете се обратити на шалтер медицине рада или путем горе наведених телефона.

Делатност Службе медицне рада ДЗ „Гроцка“ обухвата:

Превентивну делатност:

 • Издавање лекарских уверења о здравственој способности за управљање моторним возилом за: возаче аматере (А и Б категорија) за возаче професионалце (Ц;Д и Е категорија)
 • Издавање лекарских уверења при запослењу код административних и случних послова
 • Предходне прегледе при запослењу на радним местима са повећаним ризиком
 • Периодичне и циљане прегледе запослених који раде на пословима са повећаним ризиком
 • Систематске прегледе
 • Издавање лекарских уверење за друге потребе (судске потребе, код усвајања детета, за издавање виза за путовања и боравак у иностранству)
 • Утврђивање посебних здравствених критеријума које морају испуњавати запослени на радним местима са повећаним ризиком

Оснoвни прoгрaм системaтскoг прегледa oбa пoлa сaдржи:

 • Лaбoрaтoријске aнaлизе крви и уринa
 • кoмплетнa крвнa сликa сa леукoцитaрнoм фoрмулoм, седиментaцијoм
 • еритрoцитa, шећер у крви, преглед уринa сa седиментoм
 • EКГ
 • спирoметријa (тест плућне функције)
 • преглед лекaрa сa зaвршним мишљењем

Дoдaтни прoгрaм зa жене сaдржи:

 • преглед гинекoлoгa
 • гинекoлoшки ултрaзвук
 • Пaпaницoлaoу тест и oдређивaње групе вaгинaлнoг секретa
У зaвиснoсти oд интересoвaњa нaручиoцa пoслa,прегледе је мoгуће прoширити и дoдaтним aнaлизaмa.Пади што бољег и ефикаснијег обављања прегледа молимо вас да се обратите начелнику службе.
Лекарска уверења за возаче аматере и професионалце радимо уторком и четвртком пријем кандидата од 7 до 11 часова.

Обавезно понети са собом личну карту или пасош.

Куративна делатност:

 • Преко изабраног лекара бави се проучавањем и очувањем здравственог стања радно активног становништва
 • Бави се превенцијом, дијагностиком, лечењем и рехабилитацијом, а све у циљу очувања радне способности и спречавања инвалидитета
 • Спроводи мере здравственог васпитања
 • Спроводи превентивне активности (систематски прегледи, планирани разговори, вакцинација, рад у малој групи, радионица) радно активне популације
 • Прати повреде на раду и ван рада, професионалне болести и хроничне болести
 • Бави се оценом привремене неспособности за рад, одсуства са посла и предлаже мере за смањење апсентизма
 • Предлаже и упућује органима вештачења за оцену радне способности

Радно време:

 • Радним данима: од 07 до 20 часова
 • Дежурство: од 07 до 18 часова
 • Контакт

  Руководство

  Начелник службе

  Здравка Станковић-Пировић
  специјалиста опште медицине

  Организациона шема службе

  Служба за здравствену заштиту одраслих
  • Огранак: Гроцка

  Галерија

  image-1
  image-1