Контакт


Форма за контакт:

Контакт

  • Телефон: 011/8501-661
  • Е-маил: info@dzgrocka.rs
  • Општи подаци

  • Адреса: Српско-грчког пријатељства 17
  • Матични број: 07047649
  • ПИБ: 101187363
  • Број пословног рачуна: 840-607661-66 Управа за трезор
  • Мапа